Preskocit navigáciu

Právna služba


Právna skupina plní tieto hlavné úlohy :

  • podieľa sa na normotvornej činnosti na veliteľstve v rozsahu zverených kompetencií,
  • metodicky usmerňuje orgány právnej služby v rámci podriadenosti veliteľstva,
  • podieľa sa na príprave a posudzovaní návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, interných normatívnych textov, ako aj na legislatívnom procese v rámci rezortu ministerstva obrany s využitím poznatkov aplikačnej praxe, poskytuje konzultácie veliteľovi, ostatným vedúcim funkcionárom veliteľstva, vyšetrujú¬cim veliteľom, právnym poradcom veliteľstiev priamo podriadených veliteľstvu a vyšetrujúcim orgánom veliteľa, poskytuje právne rady, informácie a pomoc pri riešení právnych záležitostí,
  • usmerňuje veliteľa pri nesúlade interných normatívnych aktov, rozkazov a nariadení so všeobecnou právnou úpravou, ak takúto skutočnosť zistí pri svojej činnosti a navrhuje opatrenia,
  • vykonáva opatrenia smerujúce k dodržiavaniu zákonnosti a lehôt pri vyšetrovaní a rozhodovaní o náhradách škôd, vyšetrovaní a odškodňovaní úrazov a chorôb z povolania, riešeniu podnetov a sťažností,
  • poskytuje konzultácie pri spracúvaní návrhu disciplinárneho rozkazu,
  • spracúva pre veliteľa návrhy súčinnostných plánov s vojenskými prokuratúrami, vojenskými súdmi, vojenskou políciou a podieľa sa na ich rozpracovaní na nižších stupňoch velenia, podieľa sa na organizácii a výkone právnej výchovy a osvety.

Skočiť na menu
Share